LOGO SOSUCO2008

ประวัติความเป็นมา


Background


บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด เติบโตมาจากสำนักงานการตลาดและการขายของบริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2552 ดำเนินงานด้านการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้นและบุผนังของบริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด และบริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด

Registered in 2008, Sosuco And Group (2008) Co., Ltd. has been established from the marketing and sales office of Sosuco Ceramic Co., Ltd. and is now responsible for all the sales and marketing activities of ceramic floor and wall tiles for Sosuco Ceramic under trademark and for The Siam Ceramic Group Industries Co., Ltd. under trademark.
ภายใต้เครื่องหมายการค้า
บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด
Sosuco Ceramic trademark.
ภายใต้เครื่องหมายการค้า
บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
The Siam Ceramic Group Industries Co., Ltd. trademark.

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ


Business Philosophy


ภายใต้แนวคิด “ใส่ใจทุกเรื่อง กระเบื้องโสสุโก้” บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างมั่นคงด้วยการสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุดต่อสินค้าและบริการ ตลอดจนใส่ใจสังคม ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ตัวแทนจำหน่าย และผู้ร่วมงานทุกคนให้ได้รับความสุข และความมั่นคงในการทำงาน และช่วยกันปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม

Operating with the principle of meticulousness in mind, the company is committed to achieving firm and sustainable growth through creativity and constant development of quality products and services to realise optimum customer satisfaction. At the same time, We ensure to take great care of all our stakeholders ; customers, distributors, suppliers, shareholder and investors as well as the benefit and happiness of the society and preservation of our environment.

หลักการทำงาน แบบ 7S ของบริษัท


The 7-S Principles


การบริหารงานของโสสุโก้ยึดหลัก 7S ซึ่งประกอบด้วย
- โครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Structure)
- ระบบการทำงานที่กระชับและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (System)
- กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ตั้งอยู่บนปรัชญา การแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่าย อย่างทั่วถึง (Strategy)
- การส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน (Skills)
- วัฒนธรรมองค์กรที่ผสมผสานวิถีเอเชียและตะวันตกเข้าด้วยกัน (Style)
- การวิเคราะห์ธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับกลยุทธ์และเพิ่มขีดความสามารถ (Statistics)
- ความรวดเร็วฉับไว (Speed)

Sosuco’s business management adheres to the 7-S principles :
- comprising the management Structure that enables effective coordination
- the compact working System that nurtures team spirit
- the business Strategy based on sharing the benefits among all stakeholders
- the employees’ Skill enhancement
- the corporate culture that combines Asian and Western Styles
- the use of Statistics and business analysis to improve the company’s directions and increase competitiveness
- the Speed of work.


Download วีดีโอเพลงใส่ใจ | Download เพลงใส่ใจ

เป้าหมายในอนาคต


Company’s Outlook


ปัจจุบัน โสสุโก้มีเครือซีเมนต์ไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีกำลังการผลิตกระเบื้อง 48 ล้านตารางเมตรต่อปี ลวดลายกระเบื้องให้เลือกมากกว่า 3,000 ลาย โดยจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและส่งออกไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

Today, The Siam Cement Group is our major shareholder. With an annual production capacity of 48 million square metres together with more than 3,000 designs on offer, our markets coverage has spread throughout Thailand and more than 40 countries worldwide.

มาตรฐานระดับสากล


Standard Recognition


มาตรฐานคุณภาพสินค้า บริการ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ในระดับสากล ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ISO 9001 (ระบบการจัดการคุณภาพ) ISO 14001 (ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม) TIS 18001 และ OHSAS 18001 (ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) MS ISO 13006 (ระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิค ประเทศมาเลเซีย) PNS ISO 13006 (ระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิค ประเทศฟิลิปปินส์) ISO 50001 (ระบบการจัดการพลังงาน) TIS 22301 (ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและฉลากคาร์บอนรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรื่อนกระจก(องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

Tile products distributed by Sosuco And Group (2008) have been recognised by domestic and international standards including the ISO 9001 for quality management, the ISO 14001 for environmental management, the MS ISO 13006 and PNS ISO 13006 for ceramic tile quality, the TIS 18001 and OHSAS 18001 for occupational health and safety management, the ISO 50001 for energy management, the TIS 22301 for business continuity management, the product certification from the Thai Industrial Standards Institute, and the Carbon Reduction Label from the Thailand Greenhouse Gas Management Organisation (Public Organisation) and the Thailand Environment Institute.
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง CERTIFICATE
มอก. 2508-2555
ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก
ใบอนุญาตที่ ท 2295-4/2508
ISO 5001:2011
Operation of the Energy Management System of the : Manufacturing of Ceramic Floor and Wall Tiles
Certificate No: AJA13/AN1747
ISO 22301:2012
Manufacturing of Ceramic Floor and Wall Tiles
Certificate No: AJAT15/B002
PHILIPPINE STANDARD QUALITY MARK LICENSE
Philippine Standard Quality Certification Mark
Q-1548
OHSAS 18001:2007
Certify that The Occupational Health & Safety Management Systems
Certificate No: AP/TH/05/HS/096
TIS 18001:1999
Certify that the Occupational Health & Safety Management Systems
Certificate No: AP/TH/05/HS/096
BS EN ISO 14001:2004
Certify that the Manufacturing of Ceramic Floor and Wall Tiles
Certificate No: AJA06/10416
BS EN ISO 9001:2008
Certify that the Quality Management Systems
Certificate No: AJA07/11496
ISO 9001:2008
Certify that the Manufacturing of Ceramic Floor and Wall Tiles
Certificate No: AJAT05/Q2153
BS EN ISO 9001:2008
Certify that the Quality Management Systems
Certificate No: AJA10/14605
ISO 9001:2008
Certify that the Quality Management Systems
Certificate No: AJAT10/Q2224
MS ISO 13006:2003
Certify that the Product Certification Licence Ceramic tiles
Licence No: PS090301
ติดต่อเรา
บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด
Sosuco and Group (2008) Co.,Ltd.

ที่อยู่ : 444 OlympiaThai Tower Ratchadaphisek Rd., Samsennok, HuayKwang, Bangkok
10310 Thailand

Facebook Fanpage : Sosuco
Email : callcenter@sosuco2008.co.th

ข้อมูลติดต่อ : CONTACT US
TEL. (+66) 2 938 9898-99
FAX. (+66) 2 119 0838-39

ผลิตภัณฑ์ของเรา
กระเบื้องโสสุโก้ Sosuco2008 | กระเบื้องทั้งหมด Sosuco Tile |
กระเบื้องลายใหม่ Newdesign | กระเบื้องโสสุโก้ Sosuco Tiles | กระเบื้องดิจิตอล Digital Tiles | กระเบื้องปูพื้น Floor Tiles |
กระเบื้องบุผนัง Wall Tiles | กระเบื้องตกแต่ง Art Tiles |
กระเบื้องเจียรขอบ กระเบื้องตัดขอบ Rectified Tiles |
กระเบื้องปูห้องนอน | กระเบื้องปูห้องนั่งเล่น | กระเบื้องปูห้องครัว |
กระเบื้องปูห้องน้ำ | กระเบื้องปูภายนอก ปูลานจอดรถ | กระเบื้องลายอิฐ | กระเบื้องลายดอกไม้ | กระเบื้องลายหิน | กระเบื้องลายหินอ่อน | กระเบื้องลายกราฟฟิค | กระเบื้องลายการ์ตูน | กระเบื้องลายสัตว์ | กระเบื้องลายไม้ | กระเบื้องสีเรียบ | กระเบื้องโมเสค

ขนาดกระเบื้อง

24"x24" | 12"x24" | 6"x24" |
20"x20" | 16"x16" | 13"x13" | 12"x20" | 12"x12" |
10"x16" | 8"x12" | 8"x10" | 8"x8" | 2.5"x8" | 2"x12" |